De wijze waar­op en de re­gel­maat waar­mee het on­der­houd wordt uit­ge­voerd, is van on­schat­ba­re waar­de voor de duur­zaam­heid van het ob­ject. Eén jaar uit­stel van on­der­houd kan tot on­her­stel­ba­re scha­de en kost­ba­re re­pa­ra­ties lei­den. Duur­zaam on­der­houd be­te­kent dus vóóraf een vak­kun­dig on­der­houds­plan sa­men­stel­len en pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len nemen. Op basis van onze ja­ren­lan­ge er­va­ring en vak­ken­nis maken wij een plan van aan­pak, waar­door de duur­zaam­heid van uw ob­ject ge­waar­borgd is. Dit is de es­sen­tie van slim en duur­zaam on­der­houd!

Ook verf draagt bij aan de ver­duur­za­ming van onze leef­om­ge­ving. De be­lang­rijk­ste func­tie van verf is im­mers het bie­den van be­scher­ming. Verf ver­lengt de le­vens­duur van ob­jec­ten. Dat be­te­kent min­der ver­van­ging, min­der afval en daar­door ook min­der druk op na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen en het mi­li­eu. Hoe beter verf pres­teert, hoe duur­za­mer de on­der­grond die zij be­schermt. Wij wer­ken met top­pro­duc­ten die vol­doen aan de stren­ge mi­li­eu­wet­ge­ving in Ne­der­land.