Over Hetteling Schilders B.V.

Het beste resultaat

Sinds de op­rich­ting van ons bedrijf medio jaren ’90 bie­den wij een zeer uit­ge­breid pak­ket dien­sten om uw pand in top­con­di­tie te bren­gen en te hou­den. Hier­bij vol­gen we de ont­wik­ke­len in onze bran­che op de voet en spe­len daar op in. Dit geldt voor ma­te­ri­aal­ge­bruik, maar ook voor, milieu, vei­lig­heid en ge­zond­heid (VCA). Al­tijd met het oog op het beste re­sul­taat en waar­bij de wen­sen van de klant cen­traal staan.

Vakmanschap

De per­so­ne­le be­zet­ting be­staat uit col­le­gi­a­le vak­men­sen die hou­den van hun vak en dit uit­oe­fe­nen met de groot­ste zorg en be­trok­ken­heid. Als lid van On­der­houd­NL heb­ben wij een naam hoog te hou­den: we le­ve­ren uit­slui­tend kwa­li­teit en geven daar ga­ran­tie op.

Al onze specialisaties op een rij

De juiste aandacht

Een juis­te voor­be­han­de­ling van de on­der­grond is ui­terst be­lang­rijk. Tel­kens wordt ge­werkt met kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge verf­sys­te­men zoals Sik­kens, Wij­zonol en Sigma. Hier­door wordt de houd­baar­heid van het schil­der­werk aan­zien­lijk ver­groot.

Schilderen lijkt zo simpel, maar echt kwaliteit leveren is dat zeker niet. Het vergt aandacht, voorbereiding, kennis en tijd. Ik ben circa 15 jaar in dienst bij Hetteling Schilders en leer nog regelmatig nieuwe technieken. Dat komt omdat wij veel met exclusieve producten werken.

Gudo Voet, Schilder
Meer lezen over de geschiedenis van ons bedrijf?

Onze showroom

In 2018 onderging ons kantoor een complete restyling en is nu tevens een stijlvolle showroom.
In onze showroom laten wij verschillende technieken zien die wij beheersen en krijgt u een indruk van de kwaliteit die wij beloven.

Bekijk meer foto’s